Vyhledejte zážitek

Kraj:

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Cenové rozpětí:

Všeobecné podmínky


Úvodní ustanovení
Obchodní podmínky zde uvedené platí pro nákup v eshopu zážitkové agentury www.ZazitkyZaBabku.cz.
Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:
www.ZazitkyZaBabku.cz
se sídlem: Závodní 1216, Hluk 687 25,
IČ: 88549933,
telefonní číslo: (+420)775330875
E-mail: info@zazitkyzababku.cz
Předmětem podnikání zážitkové agentury www.ZazitkyZaBabku.cz je především zprostředkování obchodu a služeb a maloobchodní prodej. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zážitků vyhlášené zážitkovu agenturou www.ZazitkyZaBabku.cz. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“).
Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva - kupní smlouva, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Prodávající/provozovatel zážitkové agentury - osoba, která Kupujícímu prodává na základě jeho objednávky darkový poukaz na zboží/služby/zážitek Poskytovatele. Při uzavírání smluv jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Poskytovatel zboží/služeb/zážitků - jedná se o podnikatele, který na základě zakoupeného poukazu přímo dodává Kupujícímu zážitek nebo mu poskytuje služby.
Kupující = spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o fyzickou či právnickou osobu, která nakupuje poukazy na zážitky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Poukaz zakoupený prostřednictvím zážitkové agentury www.ZazitkyZaBabku.cz nelze dále užívat za účelem dalšího podnikání.
Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky zážitkové agentury www.ZazitkyZaBabku.cz. Při používání eshopu zážitkové agentury Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Pokud uživatel způsobí technickou poruchu ve funkčnosti internetové stránky zážitkové agentury či celého systému, odpovídá zcela za způsobnou škodu vzniklou v důsledku této nefunkčnosti. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup uživatele na tyto internetové stránky.
Dárkový poukaz (poukaz) – poukáz na nákup zboží/služeb/zážitků Poskytovatele opatřený unikátním kódem, který opravňuje svého držitele k nákupu stanoveného zboží/služby/zážitku za hodnotu poukazu, v období jeho platnosti a místě, jenž jsou buď uvedené na poukazu nebo je o nich kupující informován emailem. Podmínky užití poukazu jsou dopředu stanoveny Poskytovatelem na internetových stránkách zážitkové agentury www.ZazitkyZaBabku.cz a/nebo na poukazu. Kupující se koupí poukazu zavazuje tyto podmínky dodržovat. Dárkový poukaz slouží pouze na nákup vymezeného zboží/služby/zážitku Poskytovatele, nelze jej měnit za peníze, nevyčerpaná hodnota se nevrací, nelze jej užít k placení jiného zboží/služby/zážitku Poskytovatele, včetně spropitného, balících a přepravních služeb, není – li u konkrétního poukazů dohodnuto jinak.
Internetové stránky zážitkové agentury www.ZazitkyZaBabku.cz – internetové stránky provozované Prodávajícím, prostřednictvím nichž dochází k prezentaci Poskytovatele a jeho zboží/služeb/zážitků ve formě možnosti koupě poukazu na nákup tohoto zboží/služeb-zážitku. V rámci prezentace poukazu je vždy uvedena:

  • hodnota poukazu (cena zboží/služby),
  • zboží/služba/zážitek, které lze prostřednictvím poukazu zakoupit,
  • podmínky uplatnění poukazu na nákup zboží/služby/zážitku,
Zpracování osobních údajů a jejich využití
Objednáním dárkového poukazu na prostřednictvím zážitkové agentury www.ZazitkyZaBabku.cz pomocí objednávkového formuláře je podmíněno poskytnutím některých osobních údajů Kupujících. Prodávající se zavazuje, že s těmito údaji bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec objednání (nákupu) poukazu na internetové stránce zážitkové agentury www.ZazitkyZaBabku.cz a nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovulně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě uvedl či které byly o něm získány objednáním (koupí) poukazu na zážitek, na základě uzavřené kupní smlouvy, byly zpracovány provozovatelem internetových stránek společnosti zážitkové agentury www.ZazitkyZaBabku.cz, jejíž údaje jsou uvedeny v čl. I. těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení zážitků a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvulání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.
Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@zazitkyzababku.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.
Objednání zboží a uzavření smlouvy
Podmínkou platného objednání zážitku je řádné vyplnění objednacího formuláře a jeho elektronické odeslání prostřednictvím webové aplikace zážitkové agentury www.ZazitkyZaBabku.cz ve stanovené době vymezené na této webové stránce. Toto odeslání objednávky je závazné a nelze jej deaktivovat. Po odeslání objednávky bude na zadaný kontaktní e-mail Kupujícího zaslán potvrzující e-mail o obdržení objednávky (dále jen „odpovědní zpráva“).
Odesláním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši prodejní ceny konkrétního poukazu. Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího odpovědní zprávu, je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží/službě/zážitku včetně celkové ceny poukazu závazná až do doby dodání poukazu Kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení kupní ceny Kupujícím. V případě nezaplacení kupní ceny ve lhůtě 15 dní od odeslání objednávky Kupujícím platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Za okamžik zaplacení se považuje okamžik připsání kupní ceny na účet Prodávajícího. Od momentu zaplacení vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Prodávající zašle Kupujícímu voucher na nákup zboží/služby/zážitku ve lhůtě do 1 pracovního dne od okamžiku připsání kupní ceny na účet Prodávajícího, a to formou PDF přílohy e-mailu zaslaného na kontaktní e-mail Kupujícího, který zadal v rámci objednávky do systému Prodávajícího, či formou webového odkazu, prostřednictvím nějž si Kupující voucher s unikátním kódem vytiskne.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 6 měsíců a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Pro Prodávajícího nejsou závazné žádné speciální kodexy chování ani žádné speciální kodexy chování dobrovulně nedodržuje.
Cena a platba, podmínky platby a dodání zboží, dodací lhůty
Kupní cena poukazu na zboží/služby/zážitku je specifikována u nabídky konkrétního poukazu. Cena se vždy uvádí již včetně DPH. Kupující si v rámci objednávky zvulí způsob, kterým bude platba provedena.
Platba se provádí prostřednictvím:

  • bezhotovostním převodem – Kupující zašle cenu konkrétního poukazu bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího pod variabilním symbolem, který bude Kupujícímu sdělen v rámci objednávkového formuláře.
  • Jiné způsoby platby kupní ceny závisí na dohodě kupujícího s zážitkovou agenturou www.ZazitkyZaBabku.cz. Platba v hotovosti je možná pouze při osobním odběru dárkového poukazu.
V případě, že nebude Kupujícímu doručen příslušný poukaz ve stanovené lhůtě, kontaktuje Kupující Prodávajícího na tel.čísle (+420)775330875 či e-mailu info@zazitkyzababku.cz za účelem sjednání nápravy.
Prodávající neodpovídá za škody vzniklé s užíváním zboží/služeb/zážitku zakoupené prostřednictvím poukazu. Předmětem prodeje a nákupu prostřednictvím zážitkové agentury www.ZazitkyZaBabku.cz je pouze poukaz na poskytnutí zboží/služby/zážitku, nikoliv samotné zboží/služby. Poskytovatel zboží/služeb-zážitku plně odpovídá za vady zboží/služeb/zážitku a škody vzniklé v souvislosti s užíváním zboží/služeb/zážitku zakoupené prostřednictvím poukazu.
Záruka
Záruku na prodávané poukazy Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí poukazu Kupujícím. Reklamaci lze uplatnit na telefonním čísle (+420)775330875 i e-mailu: info@zazitkyzababku.cz. Prodávající ani Poskytovatel neodpovídají za ztrátu poukazu či unikátního kódu.
Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany Objednávajícího

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí poukazu. Upozorňujeme, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží/služeb/zážitku příp. uplatnění reklamace. Odstoupení musí být učiněno tak, že Kupující doručí Prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na adresu info@zazitkyzababku.cz s uvedením data objednávky a druhem a číslem poukazu.
Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučujeme Kupujícímu poukaz vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení odesláním na adresu info@zazitkyzababku.cz V případě, že Kupující využije právo na vrácení poukazu, musí být poukaz vrácen před jeho uplatněním u Poskytovatele.
Jakmile Prodávající vrácený poukaz obdrží, je povinen neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení Kupujícího od smlouvy zaslat e-mailem či poštou Kupujícímu informaci, že poukaz byl vrácen v pořádku a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za poukaz, dle požadavku Kupujícího, buď odesláním peněz na adresu Kupujícího pomocí poštovní poukázky nebo převodem na účet Kupujícího (při odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).
Příjemce služby může odstoupit od smlouvy ve výjimečných případech, které posoudí pracovník zážitkové agentury www.ZazitkyZaBabku.cz, a objednateli bude po schválení náležet peněžitá náhrada ponížená o 20% storno poplatek.

Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Zážitková agentura www.ZazitkyZaBabku.cz může odstoupit od smlouvy bez náhrady škody v případě vypršení platnosti dárkového poukazu.
Zážitková agentura www.ZazitkyZaBabku.cz může odstoupit od smlouvy v případě zrušení nebo neposkytnutí služeb poskytovaných externími dodavateli s plnou nepeněžitou náhradou škody v podobě jiné aktivity v hodnotě původní sjednané služby. O zrušení služeb je zážitková agentura www.ZazitkyZaBabku.cz povinna zákazníka informovat nejpozději při rezervaci.
Zážitková agentura www.ZazitkyZaBabku.cz může odstoupit od smlouvy z důvodů porušení povinností příjemce služby (nakupujícího), stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody.
Zážitková agentura www.ZazitkyZaBabku.cz může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a to s plnou peněžitou náhradou škody.
Rezervace termínu
Rezervace termínu a místa konkrétní aktivity musí být sjednána s zážitkovou agenturou www.ZazitkyZaBabku.cz v dostatečném předstihu před ukončením data platnosti uvedeného na poukazu se jménem a názvem dárku, která je součástí dárkového poukazu. Po uplynutí této lhůty již zážitková agentura www.ZazitkyZaBabku.cz nemůže zaručit poskytnutí objednané služby. Rezervaci termínu a místa konání aktivity se zážitková agentura www.ZazitkyZaBabku.cz zavazuje zabezpečit objednávajícímu nebo osobě uvedené v objednávce služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Rezervace je závazná. Je nutné, aby objednávka termínu a místa konání byla provedena nejméně dva až šest týdnů před samotným uskutečněním zážitku dle dané služby.

Storno rezervace ze strany Prodávajícího

Rezervaci je možné zrušit nejpozději 3 pracovní dny (do 18:00) před sjednaným termínem rezervované aktivity, pokud není uvedeno jinak. Objednavatel má právo na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu.
Rezervaci je možné zrušit i 1 - 2 pracovní dny před sjednaným termínem. Objednavateli bude v tomto případě poskytnut náhradní termín a bonus v podobě delšího uskutečnění zážitku, jízdy navíc apod.
Při zrušení rezervace kvůli nepřízni počasí (pokud má vliv na uskutečnění objednané služby) má objednavatel dárkového balíčku právo na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu bez náhrady škody.
Při zrušení rezervace z důvodu technických nebo zdravotních problémů na straně provozovatele má zážitková agentura www.ZazitkyZaBabku.cz právo na zrušení rezervace termínu. Objednavatel dárkového balíčku má právo na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu bez náhrady škody.

Storno rezervace ze strany Objednávajícího

Rezervaci je možné zrušit nejpozději 3 pracovní dny (do 16:00) před sjednaným termínem rezervované aktivity, pokud není stanoveno jinak a sjednat termín nový v rámci platnosti certifikátu.
Rezervaci je možné zrušit i 2 pracovní dny před sjednaným termínem, nejpozději však 1 pracovní den (do 16:00) před sjednaným termínem rezervované aktivity za poplatek v hodnotě poloviny kupní ceny dárkového poukazu. Dále je možné sjednat nový termín v rámci platnosti dárkového certifikátu.
Při zrušení rezervace v den konání zážitku poukaz propadá bez náhrady.
Vrácení peněžní hodnoty
Pokud obdarovaný nebude spokojen s dárkem, je možné vybrat si náhradní zážitek ve stejné nebo vyšší cenové relaci jako byl zážitek původní a doplatí se jen rozdíl ceny.
Dárkový poukaz nelze zpeněžit.
Závěrečná ustanovení, souhlas s obchodními podmínkami
Zážitková agentura www.ZazitkyZaBabku.cz, se sídlem Hluk Závodní 1216, 687 25 jakožto provozovatel internetové stránky www.ZazitkyZaBabku.cz je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách zážitkové agentury www.ZazitkyZaBabku.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky jsou platné v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání objednávky.
Odesláním objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.